Els nostres principis

i línies a seguir

1. Principis ideològics

El centre  té caràcter aconfessional i l’educació que s’hi imparteix es basa en la tolerància i el respecte a tot tipus de creença i opinió. S’hi concedeix atenció especial a la diversitat  de l’alumnat, respecte tant de les seves capacitats físiques i intel·lectuals com de les seves diferències per raons de cultura, raça, sexe, procedència o religió.

S’hi pretén formar persones susceptibles d’emprendre iniciatives, elaborar criteris propis, fomentant el seu esperit crític i impulsant-ne el raonament.

Roman obert a una interpretació progressista de les noves necessitats socials en matèria educativa, fomentant una educació activa i participativa.

S’hi promou el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la comunitat per aconseguir la integració plena de l’alumne a la societat on viu.

Com a valors bàsics, es tendran en compte, entre d’altres, els següents:

 • Solidaritat i tolerància: igualtat sense distinció de races, procedència, creences o ideologies.
 • Conservació del medi ambient.
 • Atenció a la salut i la higiene.
 • Consecució de la pau a l’entorn proper, així com el desig d’assolir-la a tot el món.
 • Responsabilitat d’ésser membre d’una societat.

En definitiva, es fa feina per ajudar els infants a trobar el camí que els porti a trobar la felicitat, entenent per aquest concepte el fet de ser útils i sentir-se còmodes,valorats i necessaris dins la societat en què viuen. Per aconseguir això, s’haurà de fer molta feina en valors, sense deixar de banda el rendiment acadèmic que permetrà als alumnes assolir una base per continuar amb normalitat el procés formatiu dins el sistema educatiu.

2. OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals del nostre Projecte Educatiu s’han d’interpretar com a eixos que vertebren el funcionament, l’organització i la idiosincràsia del centre. Igualment, cal tenir present que el gran objectiu que es persegueix és la formació integral dels alumnes com a individus pertanyents a una societat. Dit així, pot semblar poc concret i massa filosòfic; no obstant això, no per molt evident i simple resulta menys real. Convé recordar dia a dia que l’alumne/a, l’infant, és l’objecte central del sistema educatiu i que totes les estructures que l’envolten  –mestres, administracions, famílies…- són importants, però des del punt de vista del desenvolupament dels educands.

A partir d’aquí ens plantejam els següents objectius:

 • Formar acadèmicament i moralment persones capaces d’integrar-se amb normalitat dins la nostra societat.
 • Compensar les mancances notòries de la nostra societat, tant a nivell familiar com social.
 • Formar ciutadans lliures, democràtics i solidaris.
 • Afavorir la inclusió dels individus i evitar qualsevol tipus de discriminació.
 • Respectar els ritmes individuals d’aprenentatge, exigint el màxim de cadascú, però no més del que pot donar.
 • Respectar i protegir el medi ambient, ja no com una qüestió ètica, sinó com a autèntica i urgent necessitat de supervivència.
 • Cercar i treballar per la pau com a únic camí vàlid per a la convivència.
 • Seguir un model col·laboratiu on els pares i les institucions de la barriada participin de l’activitat del centre.
 • Protegir i fomentar la cultura pròpia com a punt inicial de respecte per totes les cultures.

Finalment, s’ha de tenir en compte que la societat actual evoluciona molt aviat i això obliga tothom a mostrar una ment oberta i adaptable als continus canvis que es produeixen al nostre entorn proper i al món en general. D’altra banda, la globalització ens porta a una situació multicultural on tothom té coses positives que aportar sense, per aquest motiu, haver de perdre la referència d’on vivim

ROF

El Reglament d’Organització I Funcionament del centre

PROJECTE EDUCATIU

El nostre document PEC

PLA DE
CONVIVÈNCIA

Les normes a seguir pels nostres alumnes i com actuar en cada situació

PROJECTE
LINGÜÍSTIC (pendent de revisió)

El projecte lingüístic en el que basam la conviència i educació al centre.