ACORDS CONSELL ESCOLAR

28/06/2019

 • Aprovació escola matinera curs 2019-20
 • 98 sol·licituds d’ajudes de menjador escolar per al curs 2019-20. Totes compleixen els requisits i sels otorga 2 punts a cada un per incompatibilidad laboral.
 • S’aprova la memòria 2018-19
 • S’informa despeses fons social.
 • S’informa quota professorat 2019-20
 • Aprovació subvencions Ajuntament  AMIPA 2019-20
 • Avaluació positiva PAT i ROF de centre.

25/05/2019

 • Aprovació sol·licitud subvencions a l’Ajuntament act. escolars: Ambients, jocs pati, diari, i projectes de treball
 • Modificació espai de jocs al pati: troncs, teranyina…
 • S’informa del calendari escolar 2019-20
 • S’aprova modificació aportació famílies a primària. S’elimina tot el material que aportaven les famílies  i l’aportació passa a ser de 4o a 100€. L’únic que hauran de dur els alumnes son els quadernets de set i mig i el llibre de matemàtiques a 4t, 5è i 6è.
 • S’aprova la comissió de serveis de Adela Gonzàlez i Marta Marmol

9/04/2019

 • Modificació pressupost
 • Modificació jocs de pati, Inclusió de nous espais al pati
 • Informe de convivència trimestral. (19 sancions exclusions d’aula i o de centre)
 • Priorització demandes pendents: Banys, caseta portera (insonorització pendent de aportació específica de planificació abans de final d’any).
 • Avaluació positiva funció directiva. 4 anys més
 • S’aproven les colònies de 5è d’educació ifantil, 3r de primària i el viatge d’estudis a 6è de primària

15/01/2019

 • Continuació empresa menjador per al curs 2019-20
 • Aprovació compte de gestió econòmica 2018

22/10/2018

 • Avaluació positiva PGA
 • S’informa que es demanaran mestres de pràctiques.
 • S’informa de les eleccions el mes de novembre

29/06/2018

 • Aprovació Memòria 17-18
 • Verificació requisits sol·licitants beques de menjador
 • Aprovació escola matinera curs 18-19
 • Tancament comptes Fons social

26 d’abril de 2018

 • Aprovació projecte col·laboració formació inicial mestres amb la UIB
 • Informació subvenció fons social curs 2017-18
 • Aprovació millores al pati: cadeta 3 anys, caseta 4 i 5 anys, arener pati 4 i 5 anys, gespa artificial pati de 4 i 5 anys bancs i cuineta a l’hort.

16 de gener de 2018

 • Valoració i continuitat empresa menjador
 • Aprovació dels comptes de l’any 2017
 • Començament programa de reforç escola (PAE)
 • Voluntariat educatiu obert per a sortides i tasques escolars

 

31 D’OCTUBRE DE 2017

 • Aprovació PGA

 

2 d’octubre de 2017

 • Aprovació augment del preu de menjador segons l’IPC: 6,10€ i 6,70€
 • Aprovats dies no lectius: 13 d’octubre del 2017,  5 de març de 2018 i 30 d’abril de 2018.
 • Nous membres del consell escolar: Eva Alfonso (representant AMIPA, i Rosa Jaume (substituta pares i mares)
 • Aprovació practicum 2017/18

30 de maig de 2017

 • S’aprova la memòria del curs 2016-17
 • Es verifiquen els sol·licitants de les beques de menjador pel curs 2017/18
 • Aprovació escola matinera curs 2017/18
 • Aprovació sol·licitar subvencions a l’ajuntament de Palma pel curs 2017/18

 

30 de maig de 2017

 • S’acorda obrir la zona de l’hort al pati dels alumnes d’infantil fins les 11:30 i de la comunitat dels grans de 11:30 a 12:00 hores.
 • S’aprova dur a terme la activitat de ludoteca dels alumnes els dies 23/6/17 fines el 30/6/17.
 • S’aprova en comissió la sortida de colònies dels alumnes de 6ê d’infantil.

14 de març de 2017

 • Es presenta la comissió per l’elaboració del pla de convivència.
 • S’aprova atorgar 0,5 punts per a fills/es de famílies monoparentals i 0,5 per a fills/es matriculats a escoletes autoritzades.
 • Informam d’una sol·licitud de nouvinguts per a beques de menjador escolar per al curs 2016-17 que compleix tots els requisits.
 • Repartits la totalitat dels diners en concepte d’ajudes de fons social, la major part en ajudes de menjador a alumnes que varen sol·licitar i no se’ls va adjudicar.

 

12 de gener de 2017

 • Aprovat prórroga contracte empresa de menjador escolar pel curs 2016-17 amb valoració positiva.
 • Aprovat el compte de gestió de l’any 2016 i el pressupost de l’any 2017

4 d’octubre de 2016

 • Preu de menjador queda igual per al curs 2016-17
 • S’aprova una inversió d’uns 5000 euros en renovació de PCs per al centre.
 • S’aproven els dies de lliure elecció el 31/10/16 i el 27/02/17 (en substitució del 26/12/16 festa local a Palma).
 • Es dona prioritat per rparació per part de l’IBISEC la porteria del centre i la reparació de la bomba de calor i refrigeració.
 • S’aprova la sol·licitud per demanar subvenció a l’ajuntament de Palma per a activitats extraescolars per: Projectes de treball, Psicomotricitat, Premsa i Radio del Molinar, Projecte meteorològic

 

30 de juny de 2016

 • Acord otorgar 2000 euros del romanent de les beques de menjador del curs 2015-16 als alumnes amb 10 punts que no els hi ha estat adjudicada la beca. El repartiment es fa en funció dels dies que han fet ús del menjador.
 • Aprovar les despeses de fons social. Romanent 0,53€
 • Vist i plau per realitzar inversió en dur un vaixell al pati d’infantil
 • Aprovació de la memòria curs 2015-16
 • Aprovació matinet curs 2016-17

 

21 d’abril de 2016

 • Es proposa augment de l’aportació de pares d’educació Infantil a 100€ per curs. Els pares no hauran d’aportar cap altre material. El consell escolar aprova aquest augment.
 • S’aprova destinar el romanent de fons social a les famílies que han quedat fòra beques de menjador que tinguin 10 punts. També es destinarà una part del romanent de beques de menjador.
 • S’aprova el projecte didàctic de Dic Drac per organitzar l’escola d’estiu 2016.
 • S’informa de la proposta de la comunitat dels petits de reformar una part del pati. Es vol eliminar l’asfalt del pati i convertir aquesta zona en un espai natural.

 

11 de novembre de 2015

 • Aprovació PGA
 • Dies NO LECTIUS per el curs 2015-16: 26 de febrer de 2016 i 29 d’abril de 2016.

30 de juny de 2015

 • Aprovació memòria 2014-15
 • Aprovació escola matinera pel curs 2015-16

4 de febrer de 2015

– Aprovada l’acta anterior del dia 29 d’octubre de 2014

– Valoració del menjador: S’apova la continuitat de l’empresa concesionària pel curs 2015-16

– Compte de gestió: es presenten les comptes de l’any 2014 i s’aprova el pressupost de l’any 2015

– Informacions diverses: publicada al BOIB la reparació del sostre d’infantil. Pendents: reparació goteres edifici primària, canviar la bomba de calor, substitució de les finestres del centre.

– Baremació beques de menjador: Els sol·licitants compleixen els requisits.

29 octubre de 2014

– Aprovada i avaluada positivament PGA curs 2014-15

– Aprovats dies no lectius per al curs 2014-15: (3 de novembre de 2014 i 4 de maig de 2015)

– Aprovat i avaluat el nou projecte lingüístic

– Aprovat participació de l’escola al programa de  centres mediambientals

10 de juny de 2014

– Es verifiquen que les sol·licituds per beca de menjador del curs 2013-14 compleixen els requisits.

– S’informa de l’aprovació en comissió permanent de la participació en les subvencions de l’ajuntament de Palma en activitats escolars (Premsa i radio, Ambients a infantil, Hort, projecte meteorològic)

30 de gener de 2014

* S’aproven els comptes de l’any 2013.

* Es valora positivament la continuïtat de l’empresa de menjador, encara que s’han de millorar alguns aspectes com la varietat i la presentació dels menús així com enviar a les famílies els menús abans.

* A petició dels pares, l’equip directiu i els membres del tercer cicle accepten realitzar colònies també per aquest curs i s’aprova en Consell Escolar per incloure a la PGA.

* S’informa que els Serveis socials de l’ajuntament tenen un deute amb l’empresa de menjador de més de 6000 euros de les ajudes de menjador, i per tant es decideix que a partir de l’1 de març ja no es quedarà cap alumne més si no es fa es pagament pendent.

S’informa de les feines pendents de l’Ajuntament de Palm al centre: pintar interior i exterior de l’escola, destoconar els restes de les palmeres, retirar escombres i uralita de la casa de porteria.

S’informa del començament d’un canvi metodològic a l’etapa d’infantil: treballs per ambients. També s’iniciarà un projecte meteorològic al tercer cicle però estam pendents de l’espai fins que l’ajuntament no retiri escombraria.

5/11/20013

* PGA 2013/14. El consell escolar vota no als aspectes educatius de la PGA. Deixam constància del desacord amb el projecte lingüístic imposat per conselleria passant per damunt del consell escolar.

* 4 de novembre i 27 de febrer dies NO LECTIUS en substitució de dia 9 de setembre i 21 d’abril com a festa local a Palma.

* Baremació de les beques de llibres.

8/10/2013

* S’aprova dia 3 de març com a dia no Lectiu de lliure elecció.

* Preu de menjador 2013/14: 6.60€ dies solts; 6€ mes complet

* S’han ingressat 1278 € de la subvenció de l’ajuntament de Palma per activitats extraescolars. (Revista, hort, jocs de pati, padrins lectors)

* Baremació beques de menjador curs 2012-13

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *